Įvertink

Įstaigos įstatai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKOS ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti, iš Panevėžio miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga (toliau – Įstaiga), teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2. Įstaiga vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais.
3. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitų bankuose.
4. Įstaigos buveinė – Nemuno g. 75, LT-37355 Panevėžys.
5. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal Įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
6. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

8. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą. 
9. Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros ir dienos stacionaro paslaugas.
10. Savo tikslams pasiekti Įstaiga vykdo įstatymų nedraudžiamą šių rūšių veiklą:
10.1. sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
10.2. pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinančią veiklą;
10.3. personalo darbo ir poilsio sąlygas gerinančią veiklą;
10.4. konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimą;
10.5. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių nedraudžia teisės aktai, teikimą;
10.6. kitų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros paslaugoms, tačiau reikalingų jų teikimui užtikrinti, teikimą;
10.7. kitą veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su Įstaigos veiklos tikslais.
11. Įstatymų nustatytais atvejais Įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos Įstaigos veiklos sąlygos.
12. Vykdydama įstatuose numatytą veiklą, Įstaiga turi teisę:
12.1. turėti sąskaitų bankuose, savo ženklą;
12.2. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti veiklai reikalingo turto, naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka;
12.3. teikti ir gauti paramą;
12.4. teikti mokamas paslaugas;
12.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
12.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
12.7. naudoti Įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
13. Įstaiga privalo:
13.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;
13.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) patvirtintą sąrašą;
13.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Įstaigai išduotoje licencijoje;
13.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje; medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;
13.5. pildyti ir saugoti pacientų asmens sveikatos istorijas, kitus medicinos ir Įstaigos veikloje naudojamus dokumentus, ir teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;
13.6. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;
13.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai teikiant paslaugas;
13.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę; 
13.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją, Įstaigos steigėją (savininką) apie Įstaigoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;
13.10. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę tokias paslaugas gauti.
14. Įstaiga vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę, ūkinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
15. Įstaiga turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III. ĮSTAIGOS STEIGĖJAS (SAVININKAS) IR JO KOMPETENCIJA,NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMAS, SAVININKO TEISIŲ PERLEIDIMAS 

16. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (toliau – Savininkas) yra Panevėžio miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kuri savo teises ir pareigas įgyvendina per Panevėžio miesto savivaldybės tarybą (toliau – Savivaldybės taryba). Savininko rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
17. Savininkas turi teisę:
17.1. priimti sprendimus, priskirtus jo kompetencijai;
17.2. susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti informaciją apie jos veiklą; 
17.3. nustatyti privalomas Įstaigos veiklos užduotis; 
17.4. kreiptis į teismą, prašydamas panaikinti Įstaigos valdymo organų sprendimus, pripažinti negaliojančiais sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams; 
17.5. kreiptis į teismą, prašydamas uždrausti Įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius valdymo organo kompetenciją; 
17.6. gauti likviduojamos Įstaigos turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė nei nurodyta jo įnašų vertę patvirtinančiame dokumente; 
17.7. į kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas teises.
18. Savininkas savo sprendimu:
18.1. tvirtina, keičia ir papildo Įstaigos įstatus;
18.2. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka nustato ar dalyvauja nustatant paslaugų, darbų kainas ar jų apskaičiavimo metodikas;
18.3. organizuoja viešą konkursą Įstaigos direktoriaus pareigoms eiti, tvirtina šio konkurso nuostatus; sudaro ir nutraukia darbo sutartį su Įstaigos direktoriumi, nustato jo darbo užmokestį;
18.4. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
18.5. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
18.6. reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja Įstaigą;
18.7. steigia Įstaigos filialus;
18.8. sprendžia kitus Savininko kompetencijai priskirtus klausimus.
19. Nauji dalininkai priimami Savininko sprendimu, pakeitus šiuos įstatus. 
20. Savininkas gali perleisti savo teises kitam asmeniui tik tokiais atvejais ir būdais, kurie numatyti Viešųjų įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. Tokiu atveju savininkas priima reglamentą, kuriame numatomas perleidimo būdas ir tvarka, ir atitinkamai pakeičia šiuos įstatus. 
21. Įstaigos direktorius ir kitų Įstaigos organų nariai turi teisę dalyvauti, Savininkui priimant sprendimus dėl Įstaigos. 

IV. ĮSTAIGOS ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

22. Įstaigos valdymo organas yra Įstaigos direktorius. Taip pat sudaromi patariamieji organai: stebėtojų, gydymo ir slaugos tarybos.
23. Įstaigos direktorius organizuoja ir valdo Įstaigos veiklą. 
24. Įstaigoje turi būti vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arba pagal sutartį jo funkcijas gali atlikti kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.
25. Įstaigos direktorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Savininkas. Įstaigos direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja, jo nuostatus tvirtina Savininkas. Įstaigos direktoriumi gali būti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti Įstaigos vadovo pareigų. Įstaigos direktorius gali kitiems Įstaigos darbuotojams suteikti įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios jam priskirtos.
26. Savo veikloje Įstaigos direktorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Savininko sprendimais ir pareigybės aprašymu.
27. Įstaigos direktorius veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais. Jis atsako už metinių finansinių ataskaitų sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
28. Įstaigos direktoriaus kompetencijai priskiriama:
28.1. vykdyti Įstaigos veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas;
28.2. įgyvendinti Savininko priimtus sprendimus;
28.3. užtikrinti perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
 28.4. suderinus su stebėtojų taryba nustatyti Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus; 
28.5. suderinus su stebėtojų taryba nustatyti Įstaigos vidinę struktūrą;
28.6. nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti darbo sutartis ir jas nutraukti;
28.7. nustatyti darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
28.8. tvirtinti Įstaigos vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
28.9. kreiptis į Savininką dėl neefektyviai dirbančios Įstaigos, jos padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;
28.10. suderinus su stebėtojų taryba, tvirtinti darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo;
28.11. sukurti ir prižiūrėti Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų, sistemą;
28.12. Įstaigos vardu pasirašyti dokumentus;
28.13. atstovauti Įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių organuose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
28.14. rengti darbuotojų atestaciją.          
29. Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas Savininko sprendimu penkeriems metams Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. 
30. Stebėtojų taryba sudaroma iš penkių narių: dviejų Savininko paskirtų atstovų, vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario, vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir vieno Įstaigos profesinės sąjungos paskirto atstovo. Jei Įstaigoje nėra profesinės sąjungos, atstovą skiria darbuotojų visuotinis susirinkimas. Stebėtojų tarybos nariais negali būti asmenys, kurie dirba Įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, sveikatos draudimo įmonėje.
31. Stebėtojų tarybos narių teises ir pareigas, paskyrimo ir atšaukimo tvarką nustato Stebėtojų tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina Savininkas. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama. Inicijuoti stebėtojų tarybos posėdį gali ir Įstaigos direktorius.
32. Stebėtojų tarybos kompetencija:
32.1. analizuoti Įstaigos veiklą;
32.2. išklausyti ir įvertinti Įstaigos direktoriaus parengtą metinės veiklos ataskaitą;
32.3. siūlyti priemones Įstaigos veiklos rezultatams gerinti;
32.4. stebėtojo teisėmis dalyvauti Įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių bei filialų vadovų pareigoms eiti. 
32.5. turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų stebėtojų tarybos nuostatuose ir neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
33. Gydymo taryba sudaroma iš Įstaigos gydytojų. Ją sudaro ir atšaukia Įstaigos direktorius. Gydymo tarybos posėdžius kviečia ir juose pirmininkauja Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
34. Gydymo taryba:
34.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
34.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;
34.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus.
35. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti Įstaigos direktoriui rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus. Jei Įstaigos direktorius su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba jį gali pateikti Savininkui.
36. Slaugos taryba sudaroma iš Įstaigos slaugos specialistų. Ją sudaro ir atšaukia Įstaigos direktorius. Slaugos tarybos posėdžius kviečia ir juose pirmininkauja Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
37. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, Įstaigos direktoriui gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus. Jei Įstaigos direktorius su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba jį gali pateikti Savininkui.
38. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina Įstaigos direktorius. Nuostatai nustato šių tarybų sudarymą, teises ir pareigas, darbo tvarką, narių teises ir pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo, darbo apmokėjimo sąlygas ir atsakomybę.
39. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Komisiją renka Įstaigos visuotinis arba atstovų susirinkimas slaptu balsavimu. Išrinktą komisijos sudėtį įsakymu tvirtina Įstaigos direktorius. 

V. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS

40. Teisę inicijuoti šių įstatų pakeitimą turi Savininkas ir Įstaigos direktorius. Įstatus Savininkas keičia savo sprendimu. Savininkui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomi visi pakeisti įstatai ir Savininko įgaliotas asmuo juos pasirašo.
41. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

VI. ĮSTAIGOS FILIALŲ STEIGIMAS IR LIKVIDAVIMAS

42. Įstaiga gali turėti struktūrinių padalinių – filialų. Filialas yra struktūrinis Įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Įstaigos funkcijų. 
43. Sprendimą steigti filialą priima Savininkas. Įstaigos filialas registruojamas įstatymų nustatyta tvarka.
44. Darbo sutartį su filialo vadovu Įstaigos vardu sudaro ir nutraukia Įstaigos direktorius.
45. Filialas gali turėti subsąskaitų. Filialo turtas apskaitomas Įstaigos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje.
46. Filialo veikla nutraukiama Savininko sprendimu.

VII. ĮSTAIGOS FILIALŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

47. Įstaigos direktoriaus pavaduotojai, padalinių ir filialų vadovai priimami į darbą viešo konkurso tvarka, šį konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Įstaigos direktorius. Įstaigos direktoriaus pavaduotojais, padalinių ar filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Jais negali dirbti valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai. Įstaigos direktorius turi teisę organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją.
48. Kiti darbuotojai priimami į darbą Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Papildomus reikalavimus priimant į darbą sveikatos priežiūros specialistus nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

VIII. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

49. Įstaigos lėšų šaltiniai:
49.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su Valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;
49.2. Savininko skirtos lėšos;
49.3. valstybės ir Savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai;
49.4. valstybės ir Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
49.5. valstybės ir Savivaldybės investicinių programų lėšos;
49.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
49.7. Europos Sąjungos programų lėšos;
49.8. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
49.9. lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
49.10. skolintos lėšos;
49.11. palūkanos, gaunamos už piniginius indėlius banke;
49.12. pajamos už parduotą arba išnuomotą Įstaigos turtą;
49.13. kitos teisėtai įgytos lėšos.
50. Įstaiga turi teisę gauti valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų paslaugoms teikti pagal sveikatos priežiūros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, Savivaldybe.
51. Įstaigos sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymo gali būti finansuojami iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų, valstybės investicijų programų.
52. Kiekvienais metais Įstaiga sudaro iš valstybės ir Savivaldybės gaunamų lėšų išlaidų sąmatą. Išlaidų sąmatą tvirtina Savininkas. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.
53. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, Įstaiga naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai. 
54. Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
54.1. Įstaigos įstatuose numatytai veiklai ir įsipareigojimams įgyvendinti;
54.2. įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;
54.3. Įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
54.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
54.5. patalpų remontui;
54.6. Įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;
54.7. premijoms ir materialinei pagalbai nelaimės atveju;
54.8. kitoms reikmėms.
55. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiuose įstatuose numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai. 

IX. DISPONAVIMAS ĮSTAIGOS TURTU

56. Įstaigos turtą sudaro: ilgalaikis materialusis turtas, kaip labdara ar parama gautas turtas, pagal testamentą gautas turtas, finansiniai ištekliai, kitas su Įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.
57. Savininkas turtą Įstaigai perduoda panaudos būdu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoda kaip papildomą turtinį įnašą, atitinkamai keisdamas Savininko įnašų vertę patvirtinančius dokumentus. 
58. Įstaiga ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą gali tik raštu leidus Savininkui Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 
59. Įstaigos gautas pelnas negali būti skiriamas Savininkui, Įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms.
60. Įstaiga, pardavusi susidėvėjusį ar jos veiklai nereikalingą materialųjį turtą ir vertybes, gautas pajamas naudoja įstatuose numatytiems tikslams ir nustatyta tvarka. 

X. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ

61. Įstaigos teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atlieka Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose nurodytos institucijos.
62. Savivaldybės institucijos turi teisę pagal savo kompetenciją kontroliuoti Įstaigos veiklą, įskaitant ir finansinę veiklą. 
63. Įstaigos direktorius privalo kontroliuojančioms institucijoms pateikti jų reikalaujamus su Įstaigos veikla susijusius dokumentus.
64. Savininko sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti išrinkta audito įmonė ir atliekamas Įstaigos auditas.
65. Įstaigos finansinės veiklos vidaus kontrolė atliekama vadovaujantis Įstaigos direktoriaus patvirtintomis Finansų veiklos kontrolės taisyklėmis.

XI. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

66. Įstaiga gali būti reorganizuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais jungimo ir skaidymo būdais, Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
67. Įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
68. Įstaiga likviduojama, kai jos veikla visiškai nutraukiama. Įstaigos likvidavimo pagrindu gali būti:
68.1. Savininko sprendimas likviduoti Įstaigą, priimtas šių įstatų nustatyta tvarka;
68.2. teismo sprendimas likviduoti Įstaigą už įstatymo nustatytus teisės pažeidimus.
69. Institucija, nutarusi likviduoti Įstaigą, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos valdymo organų funkcijas vykdo likvidatorius.
70. Surašius Įstaigos likvidavimo aktą, apie Įstaigos likvidavimą skelbiama įstatymų nustatyta tvarka.
71. Įstaigos likvidatorius atlieka visus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus veiksmus likviduojant Įstaigą.
72. Likvidatorius yra atsakingas Įstaigai ir Savininkui už nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės.

XII. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMAS VISUOMENEI 

73. Įstaigos direktorius turi parengti ir pateikti Savininkui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Įstaiga turi sudaryti sąlygas susipažinti su ataskaita Įstaigos buveinėje.
74. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
74.1. informacija apie Įstaigos veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
74.2. Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
74.3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;
74.4. informacija apie Įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
74.5. Įstaigos išlaidos per finansinius metus;
74.6. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
75. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kitos informacijos, kurią nustato Savininkas.

XIII. PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

76. Pranešimai apie Įstaigos likvidavimą, reorganizavimą ir kitais Viešųjų įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir (arba) pranešama pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku visiems įstatymų numatytiems asmenims. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Viešųjų įstaigų įstatymas.

Įvertinimas